Регистрация на Едноличен търговец (ЕТ)

С възможност за безплатна регистрация на ЕТ-то при договаряне на счетоводно обслужване.

СТОЙНОСТ НА УСЛУГАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯТА- 100 лева

Сумата включва:
1.Консултация по процедурата и изготвяне на необходимите документи  - 30 лева 
При договаряне на счетоводно обслужване на новосъздаденото ЕТ  - тази сума се приспада от таксата по договора за абонаментно счетоводно обслужване. 

2. Представяне на документите в Агенция по вписванията иплащане на таксите - 30 лева

3. Удостоверение за актуално състояние - 10 лева

4. Държавна такса вписване в Търговски регистър - 30 лева + 2 лева банкови комисионни

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

 Нотариални и банкови  такси

Допълнителни услуги:

Поръчка на печат - 40 лева

 

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Фирма - наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност;

Транслитерация- начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница;

Седалище и адрес на управление- държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството с ограничена отговорност; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;

Предмет на дейност (основна дейност)

Едноличен собственик – лични данни;