Регистриране на Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)

С възможност за безплатна регистрация на ЕООД-то при договаряне на счетоводно обслужване.

 СТОЙНОСТ НА УСЛУГАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯТА- 200 лева

Сумата включва:
1.Консултация по процедурата и изготвяне на необходимите документи  - 50 лева 
При договаряне на счетоводно обслужване на новосъздаденото ЕООД  - тази сума се приспада от таксата по договора за абонаментно счетоводно обслужване. 

2. Представяне на документите в Агенция по вписванията иплащане на таксите - 30 лева

3. Удостоверение за актуално състояние - 10 лева

4. Държавна такса вписване в Търговски регистър - 110 лева + 2 лева банкови комисионни

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

 Нотариални и банкови  такси

 Капитал - минимум 2 лева

Допълнителни услуги:

Поръчка на печат - 40 лева

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Фирма - наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност;
Транслитерация- начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница;
Седалище и адрес на управление - 

населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството с ограничена отговорност; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;

Предмет на дейност  
Управител/и – лични данни на управителя/ управителите;
Начин на представляване - заедно, поотделно или по друг начин, като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява;
Срок на дружеството -датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството;
Едноличен собственик - данни по лична карта
Капитал :

Размер на капитала;

Размер на частта която ще се внесе при регистрацията;

Видът и стойността на непаричната вноска, ако има такава.  
Разпределение на капитала:
Общ брой дялове
Номинал на 1 дял