Регистриране на фирма на чуждестранно физическо лице

СТОЙНОСТ НА УСЛУГАТА ПО РЕГИСТРАЦИЯТА НА ЕООД - 330 лева

Сумата включва:
1.Консултация по процедурата и изготвяне на необходимите документи  - 130 лева 

2. Представяне на документите в Агенция по вписванията иплащане на таксите - 30 лева

3. Удостоверение за актуално състояние - 10 лева

4. Държавна такса вписване в Търговски регистър - 160 лева + 2 лева банкови комисионни

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ:

 Нотариални и банкови  такси

 Капитал - минимум 2 лева

 Превод на текстта на изготвените документи по регистрацията

 Внимание ! Кантора Костел не поема ангажимент по осигуряване на превод на докумените по регистрацията и присъствие на преводач при нотаралната заверка на документи!

 

Допълнителни услуги:

        Поръчка на печат - 40 лева

СПИСЪК НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОДГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ

Фирма - наименованието, под което дружеството извършва търговска дейност;

Транслитерация- начинът, по който фирмата (включително означението за правната форма) се изписва на латиница;

Седалище и адрес на управление- държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или офиса, в който се помещава управлението на дейността на дружеството с ограничена отговорност; по желание може да се посочат телефон, факс, адрес на електронна поща и интернет страница;

Предмет на дейност (основна дейност)

Управител/и – лични данни на управителя/ управителите;

Начин на представляване - заедно, поотделно или по друг начин, като в този случай се посочва по какъв друг начин се осъществява;

Срок на дружеството -датата, на която изтича срокът, за който е учредено дружеството;

Съдружници - данни по лична карта на съдружниците

Капитал :

Размер на капитала;

Размер на частта която ще се внесе при регистрацията;

Видът и стойността на непаричната вноска, ако има такава.  

Разпределение на капитала: 

Общ брой дялове

Номинал на 1 дял

Брой дялове по съдружници

 

ЗАБЕЛЕЖКА: За регистрация на ООД се добплаща по 50 лева на съдружник.