СТЪПКА 4 - Избор на бизнес структура

Изборът е в зависимост от специфичните нужди на вас и вашия бизнес. Преди създаването на фирмата ви, е важно да сте запознати със всички налични възможности, за да  направите оценка на предимствата и недостатъците на всеки от тях, като обърнете специално внимание на данъчните аспекти.

Като начало, е важно да отделите време да прегледате житейския си план и бизнес плана, защото преди да се спрете на бизнес структура, трябва да си отговорите на няколко въпроса:

  • Нужни ли са ви инвеститори, като акционери във вашата компания?

  • Искате ли да запазите контрола на фирмата, ако ви ще търсите инвеститори?

Помнете, че винаги е най-добре да работи в тясно сътрудничество с адвокат и / или счетоводител за да сте сигурни че правите правилния избор.

Тук ще разгледаме три форми:

  • Едноличен търговец

  • Дружество по ЗЗД

  • Дружество с ограничена отговорност   

Едноличен търговец 

Търговският закон дава възможност на предприемачите да се регистрират като еднолични търговци (ЕТ). Регистрацията на ЕТ е най-бързия и лесен начин за стартиране на ново бизнес начинание с нисък или дори без начален капитал. За регистрацията не са необходими много и сложни документи, а дължимите държавни такси са минимални. Следва да се има предвид, обаче, че ЕТ не е отделен правен субект, различен от физическото лице, което го е регистрирало. Чрез регистрация на ЕТ физическото лице придобива само едно ново качество – това на търговец. Това е причината физическите лица-ЕТ да отговарят за задълженията на предприятието си с цялото си лично имущество, при това неограничено.

Едноличните фирми запълват ниши в производството и услугите, нерентабилни за по-големи капитали. Те обикновено функционират в отрасли, където не е необходим голям капитал, но е задължителен непосредственият контакт с купувачите.

Предимства:

За откриването на ЕТ не е необходим капитал. Това предимство до някъде се обезсмисля, тъй като от края на 2009 година ЕООД или ООД може да се регистрира само с 2 лева начален капитал.

Държавните такси са по-ниски в сравнение с тези при регистрация на ЕООД или ООД. Например, държавната такса за откриване на ЕТ е 35 лв., а за регистрация на ООД или ЕООД -160 лв.;

Процедурата по заличаване на ЕТ е по-лесна и бърза.

Недостатъци:

Собственика отговаря с цялото си лично имущество за задълженията на фирмата. Т.е. при искове на кредитори, задълженията се покриват освен от собствеността и активите на фирмата и от лично имущество, ако фирменият капитал се окаже недостатъчен. Неограничената отговорност също е недостатък, тъй като засилва тежестта на риска и предизвиква големи сътресения за обявяващите фалит и за членовете на техните семейства

Всяка календарна година собственика на ЕТ изравнява и довнася осигуровки. Т.е. плаща освен данък и осигурителни вноски върху цялата реализирана печалба;

При много от търговските дейности /фризьорски услуги, козметични услуги, авторемонтни услуги и др./, когато се извършват от ЕТ, се плаща патентен данък, който в повечето случаи е доста по-висок, в сравнение с плоския данък, който се плаща върху печалбата на ЕООД или ООД. 

**-*-**  

В съвременния правен мир юридическото лице, получено в резултат на обединяване на две или повече лица за осъществяване на съвместна дейност, е известно с наименованието "консорциум".

В зависимост от това по реда на кой закон е учреден, консорциумът може да бъде създаден като гражданско или като търговско дружество. Гражданските дружества се създават по реда на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), а търговските - по реда на Търговския закон (ТЗ). 

Дружество по закона за задълженията и договорите 

Учредяване

Договорът за консорциум, учреден като гражданско дружество, се урежда в разпоредбите на глава ХV на ЗЗД , чл. 357 - 364, наименована "Дружество". В чл. 357 на закона този вид договор е дефиниран като договор, с който "две или повече лица се съгласяват да обединят своята дейност за постигане на една обща стопанска цел".  От тук произтича същественият извод, че независимо как е наименован даден договор, като "договор за сътрудничество", "договор за осъществяване на съвместна дейност", или наименование с подобен характер, за квалифицирането на учреденото дружество е от значение не наименованието, а съдържанието на договора. Поради това, независимо от наименованието си, всеки договор, който покрива основните характеристики на вида договори, определени в чл. .357 - 364 на ЗЗД, представлява договор, по силата на който се създава неперсонифицирано гражданско дружество, т.е. консорциум, учреден по този закон. 

При гражданските обединения, създадени по силата на тези договори, внесените в тях имущества - пари, заместими вещи и вещи, които се унищожават чрез употреба, са обща собственост на съдружниците. Ако не е уговорено друго, като обща собственост се приема и всяка друга вещ, внесена в дружеството за общо ползване. В зависимост от начина, по който е договорено да се ползва внесената вещ - като вещ за ползване, или като вещ в собственост на консорциума, към нея са приложими съответно правилата на договора за наем или на договора за продажба (чл. 358 на ЗЗД). Обща собственост на съдружниците в дружеството е и всичко придобито от него за времето на съществуването му, като дяловете на отделните съдружници са равни, освен ако не е договорено друго (чл. 359 на закона). По същия начин, ако друго не е уговорено, се разпределят между тях и печалбите и/ или загубите на дружеството. Съдружниците може да искат своя дял от общата собственост само в случай на неговото прекратяване или при преустановяване на участието си в него. Те нямат право да прехвърлят дружествения си дял на друго лице без съгласието на останалите съдружници.

Подобно на търговските дружества, съдружниците в ДЗЗД могат да договарят и правят имуществени и парични вноски за постигане на съвместната си цел. Вноските са обща собственост на съдружниците, включително и вложените в стопанската дейност вещи и стоки, в качеството им на услуги, материали, гориво, суровини. Всичко, което е придобито от дружеството става обща собственост на съдружниците. Всеки съдружник има право да иска и да получи своя дял от общата собственост на дружеството, но само при излизане от него или при прекратяване на дружеството. Печалбите и съответно загубите на гражданското дружество се разпределят между съдружниците съразмерно с техния дял, ако в договора не е уговорено друго. Съгласно чл. 361 от ЗЗД се приема за недействителна всяка уговорка за изключване на някой от съдружниците от участие в загубите и печалбите на дружеството.

Управление

Формата на неперсонифицираното дружество има специфичен статут, различаващ се от правния статут на юридическите лица, но по отношение на данъчната регистрация, данъчното облагане, събирането на вземанията и обжалването на данъчните актове то се приравнява към юридическите лица [чл. 18, ал. 2 от Данъчния процесуален кодекс и параграф 11 от ПЗР на Закона за корпоративното подоходно облагане]. Приравнено на останалите юридически лица ДЗЗД се регистрират по общия реда на ДПК, начисляват и внасят данъците по ЗКПО или патентен данък, попълват и подават годишна данъчна декларация, регистрират се по ЗДДС, ако отговоря на условията, посочени в закона.

Счетоводство

По смисъла на чл.1, ал. 2 на Закона за счетоводството (ЗСч.) неперсонифицираните граждански дружества са предприятия. Следователно консорциумите, учредени по реда на ЗЗД, следва да водят отделно счетоводство по общите правила на счетоводното законодателство и стандарти.

Данъчно облагане на резултата от дейността

Независимо от това как е наименован даден, сключен по ЗЗД договор, който притежава основните характеристики на дружество по глава ХV на закона, субектът, който се учредява по силата на този договор, представлява неперсонифицирано дружество. По смисъла на чл. 2, ал. 2 на ЗКПО за целите на корпоративното подоходно облагане това дружество е приравнено на юридическо лице, което подлежи на данъчно облагане и носи административно - наказателна отговорност за неизпълнение на данъчните си задължения. Следователно за данъчни цели консорциумът, сключен по реда на ЗЗД, представлява самостоятелно данъчно задължено лице, чиито печалби подлежат на облагане по чл. 2, ал. 1, т. 1 на закона.

Данъчно облагане на разпределени доходи от дялови участия и/или дружествени дялове на граждански дружества

Съгласно дефиницията на понятието "дивидент" по смисъла на §1, т.4 от ДР на ЗКПО доходите от дялови участия в неперсонифицирани дружества, както и разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което се намалява собственият капитал на последното, се квалифицират като дивиденти. Особеностите при тяхното данъчно третиране зависят от данъчния статут на лицата, в полза на които се разпределят дивидентите. Когато те са местни юридически лица или/и ЕТ, дивидентите, разпределени от дружеството в тяхна полза, не подлежат на облагане по чл.194 от закона. Ако лицето, в полза на което се разпределя дивидентът обаче е местно юридическо лице, което не е търговец, или е чуждестранно юридическо лице, върху сумата на дивидентите му следва да бъде удържан данък по реда на разпоредбата на този член.

Особеност има и при квалификацията за данъчни цели на счетоводните приходи от дивиденти, получени от местните дружества или ЕТ -участници в консорциума. Счетоводните приходи, получени от разпределение на дивиденти от консорциум, не се признават за данъчни цели (чл. 27, ал. 1, т. 1 на ЗКПО). Това означава, че на основание чл. 23, ал. 2, т. 2 от закона при формирането на финансовия резултат на участниците в консорциума за данъчни цели, тези приходи следва да бъдат посочени в намаление на счетоводния им резултат.

Задължения по ЗДДС

Когато в качеството си на стопански субект дадено неперсонифицирано дружество извършва възмездни облагаеми доставки на стоки и /или услуги, то представлява данъчно задължено лице по смисъла на чл. 3, ал.1 на ЗДДС, т.е. формира облагаем оборот за целите на задължителната регистрация по чл. 96, ал.1 или чл. 99, ал. 2 на закона; издава данъчни документи, в които начислява или не начислява данък в зависимост от облагаемостта на съответната доставка; води данъчни регистри по реда на чл.124 и подава справки - декларации, като при това спазва реда на закона, определен за съответния вид доставки. Когато във връзка с изпълнението на доставка, осъществявана от консорциума, негови отделни съдружници участват в изпълнението й като подизпълнители срещу заплащане, данъчните им взаимоотношения с него се документират и облагат по общ ред, т.е. също формират облагаем оборот, документират се с данъчни документи, начислява им се ДДС и се регистрират и отчитат, както доставки между отделни стопански субекти. На практика известни по-усложнени схеми за облагане възникват в случаите, при които в консорциумите участват и чуждестранни юридически лица. Те най-често се учредяват като дружества по реда на ТЗ, което обаче не променя по същество данъчните им задължения по ЗДДС. При изпълнението на отделните доставки, свързани с изпълнението на съответните дейности, задължени да спазват разпоредбите на ЗДДС, т.е. да се регистрират, да издават съответните документи, да начисляват, регистрират и отчитат ДДС, са както консорциумът, така и отделните съдружници - подизпълнители.

Задължения като работодател

Няма разлика в отношенията на неперсонифицираното лице с трудовото законодателство, в качеството на тези дружества на възложител или работодател, където следва да се удържа от доходите, изплащани на физическите лица, авансов данък по реда на чл. 36 и 38 от ЗОДФЛ.

Консорциумите, учредени като търговски дружества

Това са търговски формирования - правни субекти, при които е налице договорено обединяване на търговци за осъществяване на определена дейност или дейности (чл. 275 от ТЗ). Съгласно чл. 276 на закона за формираното дружество са приложими съответно правилата на гражданското дружество или съответно правилата на възприетата дружествена форма при създаването на консорциума. По силата на своя правен статут тези дружества са квалифицирани като местни юридически лица и, за разлика от неперсонифицираните дружества, за целите на данъчното облагане са посочени като данъчно задължени лица в чл. 2, ал.1, т. 1 на ЗКПО. По същество данъчното третиране на тези дружества не се отличава от изложението по-горе. 

Дружество с ограничена отговорност

Учредяване

Дружество с ограничена отговорност може да се образува от две или повече физически или юридически лица, а в случай че капиталът принадлежи само на едно лице се формира еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД). Дружеството се учредява с писмен дружествен договор, а при ЕООД с учредителен акт.

Дяловете могат да бъдат различни по размер за отделните съдружници. Съдружниците отговарят за задълженията на дружеството към трети лица до размера на дела им в капитала му. Прехвърлянето на дружествен дял от един съдружник на друг може да се извършва свободно, докато за прехвърлянето му на лица извън дружеството се изисква мнозинство от три четвърти от капитала, т.е. съгласието на почти всички останали съдружници. Дружеството с ограничена отговорност се отличава от акционерното дружество по това, че капиталът му не е разделен на акции, материализирани под формата на ценни книжа. 

Управление

При ООД няма колективен орган на управление (Борд на директорите или Управителен съвет), като то се управлява еднолично от един или повече управители.

Органи на дружеството са: общо събрание, управител (управители). Общото събрание се състои от съдружниците.Управителят на дружеството участва в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник.

Управителят организира и ръководи дейността на дружеството съобразно закона и решенията на общото събрание. Дружеството се представлява от управителя.  При няколко управители всеки един от тях може да действува самостоятелно освен ако дружественият договор предвижда друго.  Други ограничения на представителната власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица.
Предимства:

ООД и ЕООД са капиталово дружество, което значи че отговаря за задълженията си до размера на регистрирания капитал, а не с личното имущество на съдружниците;

Минималният изискуем капитал вече е в размер на 2 лв., което значи, че не са ви необходими много налични средства;

Може да се регистрира от няколко съдружници, във всеки един момент може да се увеличи капитала на дружеството и да се продадат дялове като се привличат още съдружници. Така при бизнес с по-голям размер на първоначалните инвестиции или при търсене на още капитали за развитие това може да се окаже предимство.

Какъвто и вид търговска дейност да извършвате, когато е с фирма под формата на ЕООД или ООД, плащате плосък данък върху печалбата, дори и да е патентна дейност;

Собствениците на ООД или ЕООД не довнасят осигуровки.

Предимство на СД е възможността за разширяване на капиталовата база на предприятието чрез обединяването на капиталите на съдружниците и привличане на нови съдреужници. 

Недостатъци:

Основните недостатъци на СД са свързани с участието на много хора с равни правомощия в управлението на фирмата. Възможната дисхармония в интересите може да породи несъгласуваност в действията и и разногласията в политиката на фирмата.

Държавните такси и таксите за услугата са доста по-високи, отколкото за регистрация на ЕТ. Освен това се губи време и се плащат допълнително банкови такси за откриване на набирателна сметка за капитала.

ЕООД или ООД се заличават с ликвидация, като процедурата трае поне 6 месеца;